Jak w trakcie postępowania o rozwód uzyskać wydanie przedmiotów pozostawionych we wspólnym mieszkaniu

Szanowni Państwo,

większość Klientów zwracając się do mnie z prośbą o pomoc w postępowaniu w sprawie o rozwód czyni to zazwyczaj już PO opuszczeniu mieszkania zajmowanego wspólnie z małżonkiem. Rozstania takie nierzadko mają dość dramatyczny przebieg, do głosu dochodzą emocje. Efektem końcowym jest zazwyczaj pozostawienie przez małżonka opuszczającego wspólne mieszkanie większości przedmiotów które bądź to są potrzebne mu do pracy zarobkowej bądź to do zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Rzadko kiedy można liczyć na dobrą wolę po stronie małżonka pozostającego w dotychczas wspólnym mieszkaniu- który powodowany różnymi względami najczęściej wydania dobrowolnego takich przedmiotów odmawia.

Czy jest jakikolwiek sposób, by małżonkowi pozostającemu we wspólnym mieszkaniu już w trakcie postępowania rozwodowego nakazać wydanie określonych przedmiotów?

Odpowiedź brzmi tak. W takiej sytuacji najlepiej jest skorzystać z instytucji zabezpieczenia roszczeń rozwodzących się małżonków o wydanie potrzebnych przedmiotów w razie opuszczania przez jedno z nich mieszkania uregulowanej w art. 756 k.p.c.

Przesłanką do udzielenia zabezpieczenia w wyżej opisany sposób jest opuszczenie przez jednego z małżonków wspólnego mieszkania (bez znaczenia pozostaje przyczyna opuszczenia). By żądać udzielenia zabezpieczenia należy wykazać również tzw. interes prawny tj. musicie Państwo wykazać, iż brak jest zgody co do tego jakie przedmioty ze wspólnego mieszkania opuszczający je małżonek może ze sobą zabrać. 

Warto pamiętać, że Sąd udzielając zabezpieczenia w trybie art. 756 k.p.c. jest uprawniony do nakazania wydania także tych przedmiotów niestanowiących składników majątku wspólnego.

W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, że przedmiot „potrzebny” to przede wszystkim:

a) przedmiot z którego faktycznie korzystał przed opuszczeniem wspólnego mieszkania małżonek je opuszczający

b) przedmioty związane z wykonywaniem pracy zarobkowej przez małżonka opuszczającego np. narzędzia

c) niezbędne do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych w nowym miejscu zamieszkania

Rozstrzygnięcie wydane w trybie arty. 756 k.p.c. (postanowienie) dot.  rozstrzygnięcia na czas postępowania kwestii dotyczących posiadania nie zaś własności rzeczy. 

Jeżeli zawrzecie Państwo wniosek o udzielenie zabezpieczenia już w pozwie o rozwód nie będzie on podlegał opłacie. Jeżeli zostanie zawarty w kolejnym piśmie procesowym podlegać będzie opłacie w wysokości 40 zł (opłatę uiścić można bądź na rachunek bankowy wskazany na stronie właściwego sądu bądź w znakach opłaty sądowej).

 

Adw. Aleksandra Kurowska-Wójcik

tel. 507-020-696

kancelaria@kurowskawojcik.pl

Jak wygląda sprawa o rozwód

Jak wygląda sprawa o rozwód to pytanie, które najczęściej zadają Klienci. Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest prosta- a scenariuszy przebiegu rozprawy może być wiele, co w dużej mierze zależne jest od stopnia skomplikowania małżonków i ilości kwestii o których Sąd rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym musi a co do których małżonkowie zgodni nie są jak np. wysokość alimentów, ustalenie kontaktów z małoletnim, czy rozstrzyganie o władzy rodzicielskiej i miejscu pobytu małoletnich wspólnych dzieci stron.

Poniżej przedstawię najbardziej modelowy opis przebiegu sprawy o rozwód.

Najpierw rzeczy porządkowe: przed wyjazdem do Sądu celem stawienia się na sprawę rozwodową zabierz ze sobą dowód osobisty. Na korytarzu przed wywołaniem sprawy wyłącz telefon komórkowy.

Po której stronie usiąść? Powód siada po prawej stronie, zaś pozwany po lewej patrząc z perspektywy składu sędziowskiego.

Rozpoznawanie sprawy odbywa się w składzie: sędzia przewodniczący i 2 ławników. Sędzia siedzi pośrodku.

Sprawa rozwodowa co do zasady odbywa się bez udziału publiczności co oznacza, że na sali znajdować się winni: skład sędziowski, pełnomocnicy stron i małżonkowie. Istnieje możliwość przybrania tzw. mężów zaufania (w ilości max. 2 osoby dla strony) bez prawa głosu. W istocie- przynajmniej ja dotychczas w mojej praktyce zawodowej- nie spotkałam się z użyciem tej instytucji w praktyce. Ale procedura cywilna powyższe przewiduje.

Pierwsza rozprawa zazwyczaj rozpoczyna się od tzw. przesłuchania informacyjnego stron w celu ustalenia jakie kwestie pomiędzy małżonkami są sporne, czy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, czy pomiędzy małżonkami toczyły się inne sprawy rozwodowe i co najważniejsze czy małżonkowie widzą szanse na uratowanie małżeństwa.

Zazwyczaj przesłuchanie świadków (jeśli strony o taki dowód wnioskowały) następuje na kolejnym terminie rozprawy (choć nie jest to zasadą). Sąd najpierw przesłucha świadków strony powodowej, następnie zaś pozwanej. Strony mają prawo do zadawania świadkom pytań.

Następnie Sąd przeprowadzi dowód z przesłuchania stron w kolejności- powód a następnie pozwany.

Kiedy nastąpi wydanie wyroku? Wyrok może zostać ogłoszony na ostatniej rozprawie po zamknięciu przewodu sądowego. Ale w sprawach o rozwód zazwyczaj ogłoszenie wyroku (czyli publikacja) zostaje odroczone na okres max. do 2 tygodni od dnia zamknięcia przewodu sądowego. Sąd poda termin ogłoszenia wyroku.

Obecność stron czy pełnomocników na ogłoszeniu wyroku nie jest obowiązkowa. Na czas ogłoszenia wyroku strony wraz z pełnomocnikami stają.

Tak kończy się postępowanie w pierwszej instancji.

Adw. Aleksandra Kurowska-Wójcik

tel. 507-020-696

Niestawiennictwo pozwanego w sprawie o rozwod

# 1 Mój mąż(żona) nie stawią się na rozprawie rozwodowej- czy to uniemożliwi mi uzyskanie wyroku rozwodowego?

Jest to zdecydowanie najczęściej pojawiające się pytanie z Państwa strony.

Scenariusz jest zazwyczaj podobny wnosicie Państwo o orzeczenie rozwodu. W odpowiedzi otrzymujecie Państwo solenne zapewnienie od jeszcze wciąż obecnego małżonka, iż nie tylko nie złoży on żadnego pisma do sprawy ale nie stawi się na żaden termin rozprawy- a Państwo nie otrzymacie rozwodu ( w domyśle obecnego małżonka- nigdy). Czasami sprawa przebiega mniej dramatycznie np. małżonek czasowo przebywa poza granicami Polski a Państwu co tu kryć zależy na szybkim orzeczeniu rozwodu.

Otóż, co do zasady przeprowadzenie dowód z przesłuchania stron w sprawie o rozwód jest obligatoryjne.

Mój małżonek celowo niestawia się na rozprawy rozwodowe?

Zgodnie z art. 428 k.p.c. rozprawa rozwodowa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron.

Wyjątek stanowi sytuacja gdy na pierwsze posiedzenie wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy nie stawia się powód. W takiej sytuacji postępowanie ulegnie zawieszeniu.

Mój małżonek (będący stroną pozwaną) nie stawał się pomimo wezwania przez Sąd do osobistego stawiennictwa?

Oporny małżonek naraża się jedynie na nałożenie na niego przez Sąd kary grzywny. Nie ma możliwości przymusowego doprowadzenia strony na rozprawę.

W przypadku dalszego niestawiennictwa pozwanego  istnieje możliwość ograniczeni dowodu z przesłuchania stron do jednej strony tj. strony powodowej na okoliczności przede wszystki: trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, sytuacji opiekuńczo- wychowawczej wspólnych dzieci, alimentów , innych spraw takich jak np. ustalenie sposobu korzystania z mieszkania stron.

A zatem możliwe jest orzeczenie rozwodu pomimo braku aktywności pozwanego małżonka!

 

Adw. Aleksandra Kurowska-Wójcik

tel. 507-020-696