Rodzinne postępowanie informacyjne- nowelizacja prawa rodzinnego druk nr 3254

Rodzinne postępowanie informacyjne- nowelizacja prawa rodzinnego druk nr 3254

 

Powiedzieć, że rządowy projekt nowelizacji ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy i niektórych innych ustaw (druk nr 3254) to projekt szkodliwy z punktu widzenia ochrony praw dziecka to tak naprawdę nie powiedzieć nic.

 

Druk nr 3254 początkowo przedstawiany był jako zmierzający do uregulowania opieki naprzemiennej (co było już wtedy delikatnie mówiąc terminologicznym nadużyciem, trudno bowiem uznać zapis projektowanego art. 58 §1aa w brzmieniu: „ dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach” jako realnie wprowadzający opiekę naprzemienną- znacznie lepsze terminologicznie przewiduje druk nr 776 gdzie mowa o „powtarzających się okresach”) nadto przewidywał on wprowadzenie nowego czynu zabronionego do kodeksu karnego tj. art. 209 a wprowadzającego odpowiedzialność karną za uchylanie się od wykonania orzeczenia lub ugody w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

 

Autopoprawką z dnia 04.04.2019 r. w/w regulacje zostały usunięte.

 

I tak w obecnym brzmieniu druk nr 3254 przewiduje wprowadzenie:

 1. Natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych
 2. Rodzinnego postępowania informacyjnego, które obligatoryjniepoprzedzać będzie każde postępowanie o rozwód lub separację
 3. Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym w zakresie spraw małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych
 4. Zmiany w zakresie dopuszczalności wszczęcia postępowania dot. władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnim dziećmi stron, o ustalenie kontaktów z nimi, o zaspokojenie potrzeb rodziny, oraz o alimenty między małżonkami albo między nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi

 

O ile można dyskutować o zasadności wprowadzenia tzw. natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych (o czym szerzej będziemy pisać w kolejnych artykułach) o tyle wprowadzenie pozostałych zmian oznaczać będzie w praktyce sparaliżowanie pracy sądów, dyskryminację dzieci pochodzących z związków małżeńskich (ślub konkordatowy lub cywilny) i w konsekwencji prawnie usankcjonowaną alienację dziecka od drugiego rodzica na bliżej nieznany czas związany z inicjacją i trwaniem rodzinnego postępowania informacyjnego.

 

Rodzinne postępowanie informacyjne- czym będzie?

 

Konia z rzędem prawnikowi, który sprecyzuje czym w istocie ma być rodzinne postępowanie informacyjne. Zresztą sami twórcy rządowego projektu, objawionego nam w postaci druku 3254 mają problem z definiowaniem tego tworu, określając go jako: „kompleks czynności”.

 

Jedno jest pewne nie będzie możliwe skuteczne zainicjowanie postępowania w sprawie o rozwód lub separację bez wcześniejszego przeprowadzenia rodzinnego postępowania informacyjnego.

 

Rodzinne postępowanie informacyjne uregulowane będzie w art. 436 1 – 436 4  k.p.c.

 

Jak czytamy wprost w art. 436 §1 k.p.c. będzie mieć na celu: pojednanie małżonków, a w braku możliwości pojednania- zawarcie ugody.

Kiedy nie będzie przeprowadzone rodzinne postępowanie informacyjne?

a/ w przypadku małżonków nie posiadających wspólnych małoletnich dzieci

b/ gdy małżonek przed wniesieniem pozwu o rozwód lub o separację zostanie prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich małoletniego dziecka

c/ gdy małżonkowi  przed wniesieniem pozwu o rozwód lub o separacjęzostanie przedstawiony zarzut (!) popełnienia takiego czynu jak w pkt. b

 

*przy czym jeśli małżonek pokrzywdzony takim czynem może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego

 

Pytanie,  czy w przypadku oznaczonym gwiazdką- Sąd jest zobligowany do wszczęcia rodzinnego postępowania informacyjnego?, czy małżonek którego dotyczy prawomocne skazanie lub postawienie zarzutu (nawet nie-skierowanie aktu oskarżenia lub chociażby wydanie nieprawomocnego wyroku !) może odmówić wzięcia udziału w takim postępowaniu i wreszcie pytanie najbardziej podstawowe (chociaż odwołujące się do logiki i zasad doświadczenia życiowego z którym druk nr 3254 się co do większości proponowanych zmian rozmija) jak autorzy druku 3254 oceniają skuteczność i zasadność prowadzenia rodzinnego postępowania informacyjnego w sytuacji gdy:

 1. Jeden z małżonków złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia na jego szkodę lub szkodę małoletniego umyślnego przestępstwa, a najczęściej chodzi tutaj o czyn z art. 207 k.k., przy czym zawiadomienie to złożono w celu „zaszkodzenia” drugiemu małżonkowi, co towarzyszy większości spraw „okołorozwodowych”
 2. Następnie „pokrzywdzony” żąda wszczęcia rodzinnego postępowania informacyjnego
 3. W wyniku wszczęcia rodzinnego postępowania informacyjnego nie jest możliwe wszczęcie postępowania w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia np. co do kontaktów drugiego małżonka ze wspólnym małoletnim dzieckiem ( art. 4361 5 k.p.c.- projekt nr 3254) ani zainicjowanie odrębnego postępowania w tej sprawie (art. 445 1a § 1 k.p.c.)
 • na skutek działań z b i c) nastąpić może bliżej nieokreślona w czasie alienacja dziecka od drugiego z rodziców, i to alienacja nagła!

Wątpliwym jest by taki stan rzeczy skłaniał do ugodowego rozstania stron.

 

W rodzinnym postępowaniu informacyjnymwyłączone zostaje postępowanie zabezpieczające! Nie można będzie też wszcząć w jego toku odrębnego postępowania dotyczącego m.in. władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, o ustalenie kontaktów

 

Oznacza to, że rodzic przy którym nie zostanie dziecko w chwili rozstania stron skazany będzie wyłącznie na dobrą wolę drugiego rodzica co do możliwości realizowania kontaktów z własnym dzieckiem!

 

Co odpowiada strona rządowa, która poczyniła te zdumiewające zmiany?

 1. Informacyjne postępowanie rodzinne trwać będzie tylko 1 miesiąc
 2. Dopuszczalność złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia lub inicjowanie odrębnego postępowania wpłynęłoby negatywnie na możliwość pojednania lub zawarcia ugody
 • Względy opisane w pkt. II wpłynęłyby na przedłużenie postępowania.

 

Ile zatem będzie trwać rzeczywiście rodzinne postępowanie informacyjne od momentu jego wszczęcia do zakończenia?

 

Tego w chwili obecnej nie wie nikt. Specjaliści z MS odpowiadają, że nie prowadzą w tym zakresie statystyk (trudno o prowadzenie statystki w zakresie postępowania którego jeszcze nie ma!), iże strona będzie mogła korzystać ze skargi na przewlekłość (średni czas trwania takiego postępowania to ok. 2 lata !) a także z drogi dyscyplinarnej w stosunku do sędziego orzekającego.

 

A jak będzie naprawdę?

 

Po złożeniu wniosku o wszczęcie rodzinnego postępowania informacyjnego sąd na posiedzeniu niejawnym zarządza wezwanie stron do obowiązkowego udziału w posiedzeniu informacyjnym, które przeprowadzane jest niezwłoczniez udziałem mediatora.

 

Niezwłocznie oznacza bez zbędnej zwłoki. Ale stanowi wyłącznie termin instrukcyjny. Biorąc pod uwagę po pierwsze istotne problemy z obsadzaniem w chwili obecnej stanowisk sędziowskich i braki w obsadzeniu na poziomie ok. 400 sędziów plus wprowadzenie nowego postępowania gdzie wg. statystyk wygeneruje ono około 60 tys nowych spraw na taki termin strony w zależności od „obłożenia” Sądu przed którym toczyć się będzie sprawa na termin czekać będą nawet od 6 mies w górę plus 1 miesiąc trwania samego postępowania co oznacza min. Kilkumiesięczny okres alienacji dziecka od jednego z rodziców!!!!!

 

Dalej brak szczególnej regulacji dot. niestawiennictwa jednej ze stron na termin takiego posiedzenia? A zatem możliwość dalszego „przedłużania postępowania”.

 

Ponadto aby wszcząć (wreszcie!) postępowanie o rozwód lub separację sąd musi wykonać jeszcze jedną czynność tj.umorzyć rodzinne postępowanie informacyjne- i tutaj już brak jakiegokolwiek terminu w trakcie którego ma wydać takie postanowienie! (a do chwili umorzenia uznać należy, że formalnie postępowanie jest w toku) co dać może kolejne miesiące alienacji rodzica od dziecka!

 

A teraz czas na największy absurd nowelizacji- nawet w przypadku gdy strony zawrą ugodę w rodzinnym postępowaniu informacyjnym SĄD  najpierw musi ją zatwierdzić tj. zbadać czy w jej wyniku nie ucierpi dobro małoletnich dzieci

 

Przypomnijmy, że polska procedura nie zna możliwości rozwodu na podstawie ugody ! co oznacza, że pomimo zawartej ugody Sąd i tak będzie musiał wydać wyrok a nadto i tak musi przeprowadzić postępowanie dowodowe co do m.in. ustalenia czy w wyniku rozwodu NIE UCIERPI DOBRO MAŁOLETNICH DZIECI MAŁŻONKÓW”

 

Co to oznacza- że rodzinne postępowanie informacyjne jest postępowaniem zbędnym, nie jest ani postępowaniem informacyjnym (chyba, że uznamy, że nasze społeczeństwo jest istotnie ograniczone i wymaga specjalnego tłumaczenia mu „społecznych skutków rozwodu”- przy czym informacja ta będzie informacją standaryzowaną tj. funkcjonować będzie wzór pouczenia stworzony przez Ministra Sprawiedliwości a ministra właściwego ds. rodziny) ani postępowaniem mediacyjnym (skoro obowiązywać będzie przymus udziału w w/w postępowaniu) a nadto wypracowana ugoda i tak ostatecznie może zostać zmieniona np. gdy sąd ustali odmiennie okoliczności dot. rozkładu pożycia lub uzna, że rozwód sprzeczny byłby z dobrem dziecka.

 

Czemu służyć ma wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego? Skomplikowaniu procedury uzyskania rozwodu na rzecz lansowania określonej polityki Państwa przy absolutnym braku zabezpieczenia interesu i praw małoletnich wspólnych dzieci stron pochodzących z małżeństw cywilnych i konkordatowych. A i przy okazji pewnie chwilowo spadnie ilość spraw o rozwód, o kontakty, o władzę rodzicielską- statystyki się poprawią.

 

Autor: adw. Aleksandra Kurowska-Wójcik

tel. 507-020-696

kancelaria@kurowskawojcik.pl

Opieka naprzemienna

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym obchodzimy tj. 25. 04.2019 r. Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Jest to szczególny istotny dzień, w którym warto podkreślić, że alienacja rodzicielska jest przemocą psychiczną i prowadzi do nieodwracalnych zmian w psychice dzieci, które jej kiedykolwiek doświadczyły. Z uwagi na powyższe, a także w związku z aktualną obecnie dyskusją dot. przestępstwa niealimentacji i projektu wprowadzenia tzw. alimentów natychmiastowych w odniesieniu także do ostatniego artykułu prasowego mec. Joanny Parafianowicz pt.: „Uchylanie się od alimentów to przemoc ekonomiczna” (rp.pl) dziś słów parę o opiece naprzemiennej.

Niedawno na łamach rp.pl  opublikowano artykuł autorstwa mec. Joanny Parafianowicz pt.: „Uchylanie się od alimentów to przemoc ekonomiczna”.

Artykuł zdobi rysunek wzorowany na dziecięcy, gdzie w kolejności od lewej stoi wysoka postać męska (w kolorze czerwonym- jak wiemy powszechnie jest to kolor ostrzegawczy) przekreślona zresztą wyróżniającym się czerwonym znakiem „X”, obok wesoła postać damska (kolor zielony wzbudzający zaufanie).

Postacie męska i damska nie trzymają się za ręce. Postać dziecięca jest maksymalnie oddalona od postaci męskiej i trzyma za dłoń jedynie postać damską. Rysunek niezwykle sugestywny, który mógłby posłużyć za idealny obraz alienacji rodzicielskiej. Tym smutniejszy, bo jedna z postaci na tym rysunku jest uśmiechnięta i nie jest to postać dziecięca. 

Obraz ten powinien ilustrować zupełnie inny artykuł o podobnie brzmiącym tytule: „Utrudnianie przez jednego rodzica kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem to przemoc psychiczna prowadząca do alienacji rodzicielskiej”.

Od 14 grudnia 1995 roku żyjemy w tej samej rzeczywistości. Co to za data? Premiera filmu „Tato”. Chociaż jest to i tak optymistyczna wersja zdarzeń. Tak naprawdę żyjemy w latach 50 i 60 ubiegłego wieku.

Do dnia dzisiejszego sądy  bazują na orzeczeniach Sądu Najwyższego z tego okresu- pomijając głębokie zmiany społeczne, które dokonały się w tak zwanym „międzyczasie”, a nawet nowelizację ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dzisiaj wielokrotnie to kobiety osiągają większe zarobki niż mężczyźni. To kobiety po porodzie chcą szybciej wrócić do pracy, a mężczyźni chętnie zostają z dzieckiem w domu. Wszyscy o tym wiemy.

W przypadku rozstania bądź rozwodu przyjmuje się, że głównym żywicielem rodziny powinien być ojciec. Matka zaś nawet jeśli  dziecko chodzi do przedszkola lub szkoły może pracować (lecz nie musi) ale przede wszystkim powinna czynić osobiste starania w opiece nad dzieckiem (nawet jeśli będzie to w istocie wykonywać rękami opiekunki-co oczywiście zostanie przez nią podniesione jako uzasadniony koszt oprócz oczywiście przedszkola i szkoły – a wchodzący w skład potrzeb małoletniego, w postępowaniu dot. ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego ojca). Przy czym rola ojca sprowadza się do terminowych wpłat alimentów. Ojciec nie powinien kontrolować w jaki sposób alimenty są rozdysponowane przez tzw. rodzica wiodącego, kontakty ojca z dzieckiem powinny być epizodyczne (wszak ciepło dziecku może dać głównie matka- nawet gdy jej nie ma a dziecko jest w przedszkolu lub zajmuje się nim opiekunka) i traktowane są jako wrogie celowe i złośliwe zaburzanie harmonogramu tygodnia matki. Ojciec dziecku do rozwoju na wypadek rozwodu nagle potrzebny nie jest (chociaż wcześniej przed rozstaniem nikt nie negował jego roli w rozwoju dziecka, nikt nie ograniczał mu kontaktu z dzieckiem, nikt nie kwestionował jego umiejętności w opiece nad dzieckiem). No może z małym wyjątkiem jego pieniędzy. Zresztą w przypadku rozwodu wszystkie dochody ojca są podejrzane (w domyśle celowo zaniżone),  ale wydatki matki na dziecko są zawsze rzeczywiste (nigdy zawyżone). Jeżeli ojciec już jest w innym związku to zbadanie sytuacji finansowej jego partnerki jest pożądane ( i zdarzają się pełnomocnicy procesowi o przeprowadzenie takiego dowodu wnioskujący, i Sądy takie dowody dopuszczające)  ale niedopuszczalne w stosunku do nowego partnera matki (no przecież nie ma on obowiązku łożenia na nieswoje dziecko). Chciałoby się napisać o stosowaniu podwójnych standardów ale tak nie jest. Zasady obowiązują w stosunku do matek. W stosunku do ojców funkcjonuje pełna uznaniowość.

Ojcowie są ciągle demonizowani. Ale mówi się o nich tylko w jednym kontekście- alimentów i to zazwyczaj źle. Podczas, gdy należałoby mówić przede wszystkim o kwestii regulacji kontaktów wspólnych dzieci z rodzicami i uznaniem prymatu opieki naprzemiennej. Orzekanie przez Sądy opieki naprzemiennej rozwiązałoby (poza sytuacjami patologicznymi) problem alimentacji. Rodzice ponosiliby wzajemnie rzeczywiste koszty utrzymania swoich wspólnych dzieci w porównywalnym zakresie także w zakresie osobistych starań o wychowanie dzieci.

Modnym społecznie jest temat alimentów natychmiastowych. Ale mówienie o kontaktach natychmiastowych już tak popularne nie jest. Przestępstwo niealimentacji nie budzi większych kontrowersji. Podczas, gdy projekt wprowadzenia zmian w kodeksie karnym w zakresie penalizacji zachowań utrudniających kontakt rodzica z dzieckiem już tak oczywisty nie jest. Ustalanie „możliwości zarobkowych” ojca w oparciu tylko o wiek i zawód ale już nie o realia rynkowe jest akceptowalne a nawet pożądane, ale wydanie postanowienia pozwalającego ojcu na nocowanie u niego jego własnych dzieci wymaga przeprowadzenia niezliczonej ilości dowodów, w tym z opinii OZSS, aż do momentu gdy u dziecka wykształci się syndrom alienacji rodzicielskiej lub konflikt lojalnościowy.

Możemy dalej snuć bajkowe historie o bogatych ojcach świecących najlepszymi zegarkami i podjeżdżającymi pod gmach Sądu najdroższymi samochodami, którzy nie chcą łożyć na własne dziecko. Ale na korytarzach sądowych i pod drzwiami mieszkań rozgrywają się zupełnie inne scenariusze wydarzeń, znacznie bardziej przyziemne. Ojcowie walczący po kilka lat o prawo do kontaktu z własnymi dziećmi- tracący w tym czasie zdrowie i pracę. Ojcowie rozmawiający ze swoimi dziećmi przez szpary w drzwiach na korytarzach klatek schodowych. Po drugiej stronie są matki nie respektujące prawomocnych orzeczeń sadów polskich, matki mówiące do ojców w obecności ich dzieci: „pan”, matki żądające alimentów w  wysokościach absurdalnie wysokich (same zarabiające bardzo mało lub nic), matki alienujące dzieci od byłych partnerów w ramach osobistej zemsty i wreszcie matki zakładające nowe rodziny i zapominające wytłumaczyć swoim dzieciom ich rzeczywiste pochodzenie. Pośrodku jest dziecko. O którym mówi się najmniej. I pisze się najmniej. Dziecko, które jeszcze nie ma prawa glosowania ani środków finansowych zgromadzonych na rachunku w banku. Dziecko, którego rzekomym dobrem można uzasadnić najgorszą przemoc.

Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik

 

 

Jak w trakcie postępowania o rozwód uzyskać wydanie przedmiotów pozostawionych we wspólnym mieszkaniu

Szanowni Państwo,

większość Klientów zwracając się do mnie z prośbą o pomoc w postępowaniu w sprawie o rozwód czyni to zazwyczaj już PO opuszczeniu mieszkania zajmowanego wspólnie z małżonkiem. Rozstania takie nierzadko mają dość dramatyczny przebieg, do głosu dochodzą emocje. Efektem końcowym jest zazwyczaj pozostawienie przez małżonka opuszczającego wspólne mieszkanie większości przedmiotów które bądź to są potrzebne mu do pracy zarobkowej bądź to do zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Rzadko kiedy można liczyć na dobrą wolę po stronie małżonka pozostającego w dotychczas wspólnym mieszkaniu- który powodowany różnymi względami najczęściej wydania dobrowolnego takich przedmiotów odmawia.

Czy jest jakikolwiek sposób, by małżonkowi pozostającemu we wspólnym mieszkaniu już w trakcie postępowania rozwodowego nakazać wydanie określonych przedmiotów?

Odpowiedź brzmi tak. W takiej sytuacji najlepiej jest skorzystać z instytucji zabezpieczenia roszczeń rozwodzących się małżonków o wydanie potrzebnych przedmiotów w razie opuszczania przez jedno z nich mieszkania uregulowanej w art. 756 k.p.c.

Przesłanką do udzielenia zabezpieczenia w wyżej opisany sposób jest opuszczenie przez jednego z małżonków wspólnego mieszkania (bez znaczenia pozostaje przyczyna opuszczenia). By żądać udzielenia zabezpieczenia należy wykazać również tzw. interes prawny tj. musicie Państwo wykazać, iż brak jest zgody co do tego jakie przedmioty ze wspólnego mieszkania opuszczający je małżonek może ze sobą zabrać. 

Warto pamiętać, że Sąd udzielając zabezpieczenia w trybie art. 756 k.p.c. jest uprawniony do nakazania wydania także tych przedmiotów niestanowiących składników majątku wspólnego.

W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, że przedmiot „potrzebny” to przede wszystkim:

a) przedmiot z którego faktycznie korzystał przed opuszczeniem wspólnego mieszkania małżonek je opuszczający

b) przedmioty związane z wykonywaniem pracy zarobkowej przez małżonka opuszczającego np. narzędzia

c) niezbędne do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych w nowym miejscu zamieszkania

Rozstrzygnięcie wydane w trybie arty. 756 k.p.c. (postanowienie) dot.  rozstrzygnięcia na czas postępowania kwestii dotyczących posiadania nie zaś własności rzeczy. 

Jeżeli zawrzecie Państwo wniosek o udzielenie zabezpieczenia już w pozwie o rozwód nie będzie on podlegał opłacie. Jeżeli zostanie zawarty w kolejnym piśmie procesowym podlegać będzie opłacie w wysokości 40 zł (opłatę uiścić można bądź na rachunek bankowy wskazany na stronie właściwego sądu bądź w znakach opłaty sądowej).

 

Adw. Aleksandra Kurowska-Wójcik

tel. 507-020-696

kancelaria@kurowskawojcik.pl

Jak wygląda sprawa o rozwód

Jak wygląda sprawa o rozwód to pytanie, które najczęściej zadają Klienci. Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest prosta- a scenariuszy przebiegu rozprawy może być wiele, co w dużej mierze zależne jest od stopnia skomplikowania małżonków i ilości kwestii o których Sąd rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym musi a co do których małżonkowie zgodni nie są jak np. wysokość alimentów, ustalenie kontaktów z małoletnim, czy rozstrzyganie o władzy rodzicielskiej i miejscu pobytu małoletnich wspólnych dzieci stron.

Poniżej przedstawię najbardziej modelowy opis przebiegu sprawy o rozwód.

Najpierw rzeczy porządkowe: przed wyjazdem do Sądu celem stawienia się na sprawę rozwodową zabierz ze sobą dowód osobisty. Na korytarzu przed wywołaniem sprawy wyłącz telefon komórkowy.

Po której stronie usiąść? Powód siada po prawej stronie, zaś pozwany po lewej patrząc z perspektywy składu sędziowskiego.

Rozpoznawanie sprawy odbywa się w składzie: sędzia przewodniczący i 2 ławników. Sędzia siedzi pośrodku.

Sprawa rozwodowa co do zasady odbywa się bez udziału publiczności co oznacza, że na sali znajdować się winni: skład sędziowski, pełnomocnicy stron i małżonkowie. Istnieje możliwość przybrania tzw. mężów zaufania (w ilości max. 2 osoby dla strony) bez prawa głosu. W istocie- przynajmniej ja dotychczas w mojej praktyce zawodowej- nie spotkałam się z użyciem tej instytucji w praktyce. Ale procedura cywilna powyższe przewiduje.

Pierwsza rozprawa zazwyczaj rozpoczyna się od tzw. przesłuchania informacyjnego stron w celu ustalenia jakie kwestie pomiędzy małżonkami są sporne, czy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, czy pomiędzy małżonkami toczyły się inne sprawy rozwodowe i co najważniejsze czy małżonkowie widzą szanse na uratowanie małżeństwa.

Zazwyczaj przesłuchanie świadków (jeśli strony o taki dowód wnioskowały) następuje na kolejnym terminie rozprawy (choć nie jest to zasadą). Sąd najpierw przesłucha świadków strony powodowej, następnie zaś pozwanej. Strony mają prawo do zadawania świadkom pytań.

Następnie Sąd przeprowadzi dowód z przesłuchania stron w kolejności- powód a następnie pozwany.

Kiedy nastąpi wydanie wyroku? Wyrok może zostać ogłoszony na ostatniej rozprawie po zamknięciu przewodu sądowego. Ale w sprawach o rozwód zazwyczaj ogłoszenie wyroku (czyli publikacja) zostaje odroczone na okres max. do 2 tygodni od dnia zamknięcia przewodu sądowego. Sąd poda termin ogłoszenia wyroku.

Obecność stron czy pełnomocników na ogłoszeniu wyroku nie jest obowiązkowa. Na czas ogłoszenia wyroku strony wraz z pełnomocnikami stają.

Tak kończy się postępowanie w pierwszej instancji.

Adw. Aleksandra Kurowska-Wójcik

tel. 507-020-696

Niestawiennictwo pozwanego w sprawie o rozwod

# 1 Mój mąż(żona) nie stawią się na rozprawie rozwodowej- czy to uniemożliwi mi uzyskanie wyroku rozwodowego?

Jest to zdecydowanie najczęściej pojawiające się pytanie z Państwa strony.

Scenariusz jest zazwyczaj podobny wnosicie Państwo o orzeczenie rozwodu. W odpowiedzi otrzymujecie Państwo solenne zapewnienie od jeszcze wciąż obecnego małżonka, iż nie tylko nie złoży on żadnego pisma do sprawy ale nie stawi się na żaden termin rozprawy- a Państwo nie otrzymacie rozwodu ( w domyśle obecnego małżonka- nigdy). Czasami sprawa przebiega mniej dramatycznie np. małżonek czasowo przebywa poza granicami Polski a Państwu co tu kryć zależy na szybkim orzeczeniu rozwodu.

Otóż, co do zasady przeprowadzenie dowód z przesłuchania stron w sprawie o rozwód jest obligatoryjne.

Mój małżonek celowo niestawia się na rozprawy rozwodowe?

Zgodnie z art. 428 k.p.c. rozprawa rozwodowa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron.

Wyjątek stanowi sytuacja gdy na pierwsze posiedzenie wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy nie stawia się powód. W takiej sytuacji postępowanie ulegnie zawieszeniu.

Mój małżonek (będący stroną pozwaną) nie stawał się pomimo wezwania przez Sąd do osobistego stawiennictwa?

Oporny małżonek naraża się jedynie na nałożenie na niego przez Sąd kary grzywny. Nie ma możliwości przymusowego doprowadzenia strony na rozprawę.

W przypadku dalszego niestawiennictwa pozwanego  istnieje możliwość ograniczeni dowodu z przesłuchania stron do jednej strony tj. strony powodowej na okoliczności przede wszystki: trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, sytuacji opiekuńczo- wychowawczej wspólnych dzieci, alimentów , innych spraw takich jak np. ustalenie sposobu korzystania z mieszkania stron.

A zatem możliwe jest orzeczenie rozwodu pomimo braku aktywności pozwanego małżonka!

 

Adw. Aleksandra Kurowska-Wójcik

tel. 507-020-696