Jak w trakcie postępowania o rozwód uzyskać wydanie przedmiotów pozostawionych we wspólnym mieszkaniu

Szanowni Państwo,

większość Klientów zwracając się do mnie z prośbą o pomoc w postępowaniu w sprawie o rozwód czyni to zazwyczaj już PO opuszczeniu mieszkania zajmowanego wspólnie z małżonkiem. Rozstania takie nierzadko mają dość dramatyczny przebieg, do głosu dochodzą emocje. Efektem końcowym jest zazwyczaj pozostawienie przez małżonka opuszczającego wspólne mieszkanie większości przedmiotów które bądź to są potrzebne mu do pracy zarobkowej bądź to do zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Rzadko kiedy można liczyć na dobrą wolę po stronie małżonka pozostającego w dotychczas wspólnym mieszkaniu- który powodowany różnymi względami najczęściej wydania dobrowolnego takich przedmiotów odmawia.

Czy jest jakikolwiek sposób, by małżonkowi pozostającemu we wspólnym mieszkaniu już w trakcie postępowania rozwodowego nakazać wydanie określonych przedmiotów?

Odpowiedź brzmi tak. W takiej sytuacji najlepiej jest skorzystać z instytucji zabezpieczenia roszczeń rozwodzących się małżonków o wydanie potrzebnych przedmiotów w razie opuszczania przez jedno z nich mieszkania uregulowanej w art. 756 k.p.c.

Przesłanką do udzielenia zabezpieczenia w wyżej opisany sposób jest opuszczenie przez jednego z małżonków wspólnego mieszkania (bez znaczenia pozostaje przyczyna opuszczenia). By żądać udzielenia zabezpieczenia należy wykazać również tzw. interes prawny tj. musicie Państwo wykazać, iż brak jest zgody co do tego jakie przedmioty ze wspólnego mieszkania opuszczający je małżonek może ze sobą zabrać. 

Warto pamiętać, że Sąd udzielając zabezpieczenia w trybie art. 756 k.p.c. jest uprawniony do nakazania wydania także tych przedmiotów niestanowiących składników majątku wspólnego.

W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, że przedmiot „potrzebny” to przede wszystkim:

a) przedmiot z którego faktycznie korzystał przed opuszczeniem wspólnego mieszkania małżonek je opuszczający

b) przedmioty związane z wykonywaniem pracy zarobkowej przez małżonka opuszczającego np. narzędzia

c) niezbędne do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych w nowym miejscu zamieszkania

Rozstrzygnięcie wydane w trybie arty. 756 k.p.c. (postanowienie) dot.  rozstrzygnięcia na czas postępowania kwestii dotyczących posiadania nie zaś własności rzeczy. 

Jeżeli zawrzecie Państwo wniosek o udzielenie zabezpieczenia już w pozwie o rozwód nie będzie on podlegał opłacie. Jeżeli zostanie zawarty w kolejnym piśmie procesowym podlegać będzie opłacie w wysokości 40 zł (opłatę uiścić można bądź na rachunek bankowy wskazany na stronie właściwego sądu bądź w znakach opłaty sądowej).

 

Adw. Aleksandra Kurowska-Wójcik

tel. 507-020-696

kancelaria@kurowskawojcik.pl