Niestawiennictwo pozwanego w sprawie o rozwod

# 1 Mój mąż(żona) nie stawią się na rozprawie rozwodowej- czy to uniemożliwi mi uzyskanie wyroku rozwodowego?

Jest to zdecydowanie najczęściej pojawiające się pytanie z Państwa strony.

Scenariusz jest zazwyczaj podobny wnosicie Państwo o orzeczenie rozwodu. W odpowiedzi otrzymujecie Państwo solenne zapewnienie od jeszcze wciąż obecnego małżonka, iż nie tylko nie złoży on żadnego pisma do sprawy ale nie stawi się na żaden termin rozprawy- a Państwo nie otrzymacie rozwodu ( w domyśle obecnego małżonka- nigdy). Czasami sprawa przebiega mniej dramatycznie np. małżonek czasowo przebywa poza granicami Polski a Państwu co tu kryć zależy na szybkim orzeczeniu rozwodu.

Otóż, co do zasady przeprowadzenie dowód z przesłuchania stron w sprawie o rozwód jest obligatoryjne.

Mój małżonek celowo niestawia się na rozprawy rozwodowe?

Zgodnie z art. 428 k.p.c. rozprawa rozwodowa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron.

Wyjątek stanowi sytuacja gdy na pierwsze posiedzenie wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy nie stawia się powód. W takiej sytuacji postępowanie ulegnie zawieszeniu.

Mój małżonek (będący stroną pozwaną) nie stawał się pomimo wezwania przez Sąd do osobistego stawiennictwa?

Oporny małżonek naraża się jedynie na nałożenie na niego przez Sąd kary grzywny. Nie ma możliwości przymusowego doprowadzenia strony na rozprawę.

W przypadku dalszego niestawiennictwa pozwanego  istnieje możliwość ograniczeni dowodu z przesłuchania stron do jednej strony tj. strony powodowej na okoliczności przede wszystki: trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, sytuacji opiekuńczo- wychowawczej wspólnych dzieci, alimentów , innych spraw takich jak np. ustalenie sposobu korzystania z mieszkania stron.

A zatem możliwe jest orzeczenie rozwodu pomimo braku aktywności pozwanego małżonka!

 

Adw. Aleksandra Kurowska-Wójcik

tel. 507-020-696